Sistem za navodnjavanje Gakovo, u katastarskoj opštini Kolut

15 bunara za zahvatanje podzemne vode u iznosu Q = 450 l/s, 7 centar-pivot mašina, distributivni cevovodi i elektro-energetski kablovi.
Investitor: Pan Harvest Gakovo d.o.o.
 
Označeno