Planiranje, izvođenje i analiza rezultata

Preduzeće Tehnohidrosfera izvodi širok spektar istraživanja koja imaju za cilj optimalno gazdovanje podzemnim vodama, definisanje inženjersko-geoloških karakteristika terena potrebnih za projektiranje i izgradnju različitih objekata i istraživanja geotermalnih resursa.

Definisanje geoloških, hidrogeoloških i inženjerskogeoloških karakteristika određenog područja zasniva se na korišćenju velikog broja geoloških metoda istraživanja, koje su dopunjene podacima geofizičkih istraživanja, istražnih bušenja i laboratorijskih ispitivanja.

Kada je u pitanju kompleksna problematika istraživanja, nismo sujetni, već naš tim proširujemo spoljnim stručnim saradnicima, specijalistima iz različitih oblasti, kako bi došli do što kvalitetnijih rezultata.

Preduzeće ulaže značajna sredstva u opremu i stručno usavršavanje svojih zaposlenih.

Bušenje istražnih bušotina

Organizacija i izvođenje istražnog bušenja sa kartiranjem jezgra ili nabušenog materijala, radi utvrđivanja prostornog položaja litoloških članova. Ova direktna metoda istraživanja pruža najrelniju sliku o građi terena i uslovima koji vladaju u istom. Takođe vršimo uzorkovanje tla za potrebe izrade geomehaničkih analiza, analiza hemijskih karakteristika zemljišta i vode u slučaju da je potrebna ocena kontaminiranosti zemljišta.

Geološko rekognosciranje terena

Nudimo usluge geološkog rekognosciranja terena radi pribavljanja saznanja o osnovnim karakteristikama istraživanog terena. Uz dobar izbor maršruta i informisanja članova ekipe o karakteristikama terenu, ovom metodom istraživanja je moguće značajno uštedeti vreme i novac….

Hidrodinamičko testiranje bunara

Izvođenje pojedinačnog ili grupnog crpenja iz bunara, obrada dobijenih podataka, proračunavanje hidrogeoloških i hidrodinamičkih parametara, kako bi se izvršila pravilna optimizacija rada bunarskog sistema.

Oslanjanjem na novu tehnologiju tj. računare, u toku obrade podataka dobijaju se verodostojni parametri, koji uz iskustvo naših stručnjaka daju prave rezultate.

Monitoring režima podzemnih voda

Za potrebe izrade Elaborata o rezervama podzemnih voda, organizujemo istražne radove koji se odnose na monitoring kvantativnih i kvalitativnih karakteristika podzemnih voda u jednogodišnjem periodu. U te svrhe  izrađujemo knjigu evidencije, organizujemo uzorkovanje sirove vode kako bi se uradila ispitivanja fizičko-hemijskog sastava podzemnih voda, što predstavlja i zakonsku obavezu svakog privrednog subjekta koje poseduje sopstveno izvorište.